Magyar - Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium
Kezdőlap
Felvételi eredmények 2017
Tisztelt Szülők!
Kedves Felvételiző Diákok!

A győri Felvételi Központ kialakította a kö­zép­is­ko­lai fel­vé­te­li vég­e­red­ményét, ame­lyet ok­ta­tá­si azo­no­sí­tó alap­ján kér­dez­het­nek le hon­la­pun­kon.
Az adatok tájékoztató jellegűek, a hivatalos ér­te­sí­tést né­hány na­pon be­lül pos­tai úton fog­juk meg­kül­de­ni.
→ Felvételi jelentkezők 2017
 
Tankönyv
Információ iskolánk jelenlegi tanulói szá­má­ra:

Kedves Szülők!

A 2017/2018-as tanév tankönyvlistája itt talál­ha­tó:
pdf.gif tankönyvlisták_2017.pdf
Kérjük Önöket, hogy 2017 április 20-ig ki­tölt­ve és alá­ír­va küld­jék vissza az igény­lő­la­po­kat gyer­me­kük­kel.
Amennyi­ben gyer­me­kük tá­mo­ga­tás­ra jo­go­sult, a tankkönyvtámogatási igénylőlapot is szí­ves­ked­je­nek ki­töl­te­ni és alá­ír­ni. Elektro­ni­kus úton is el­fo­gad­juk (aláírva, majd be­szkennel­ve vagy le­fotóz­va).
Amennyi­ben gyer­me­kük fi­ze­tős ta­nu­ló, fel­hív­juk fi­gyel­mü­ket ar­ra, hogy a KELLO meg­nyi­tott egy szü­lői fe­lü­let ne­vű web­la­pot (www.szuloifelulet.kello.hu), amin számos funk­ció ér­he­tő el (pl. online fi­ze­tés). Kér­jük, ol­vas­sák el a mel­lé­kelt tá­jé­koz­ta­tót!
További információkért forduljanak Uj­szá­szi­né Hu­di­vók Er­zsé­bet­hez:
Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
 
Corvinus országos verseny - oklevél
Corvinus Közgazdaságtudományi Kar - A DLSB csapat (10.évf: Szabó Natália, Pupos Viktória, Kácsor Andrea) 10. helyezést ért el 2017-es Országos Középiskolás Versenyen. Eredményükhöz gratulálunk!
 
Költészetnapi Szélkiáltó-koncert a DLSB-ben
2017. április 10-én iskolánkban járt a Szélkiáltó együttes. Műsorukban javarészt a magyar irodalom versremekeinek megzenésített változatát adták elő, kiváló zene- és irodalomtörténeti áttekintést nyújtva a magyar vers fejlődéséről. A népdaltól a blues-ig, rock and roll-ig eljutva nyerhettünk betekintést lírai és zenei kincsünk fejlődésébe. A legnagyobb sikert az alábbi műsorszámok aratták: Tinódi Lantos Sebestyén: Summáját írom... Rozs Tamás feldolgozása; Balassi Bálint: Darvaknak szól… Fenyvesi Béla feldolgozása; Sebő Ferenc - Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem; Petőfi Sándor: Befordultam a konyhára (népdal) Lakner Tamás feldolgozása;Lakner Tamás – Eörsi István: Hogyan készül a vers?; Fenyvesi Béla – József Attila: Mikor az uccán átment a kedves...; Rozs Tamás – Tarbay Ede: Macskazene; Lakner Tamás – Weöres Sándor: Szerenád (Ugye eljön a bálba...); Fenyvesi Béla – Anne Schmid: A holdlakók; Rozs Tamás – Heltai Jenő: Kantinos kisasszony; Németh Ernő – Weöres Sándor: Rock & roll.
A hangverseny a Filharmónia koncertsorozatok keretében valósult meg.
Szélkiáltó.png
 
Amerikai és európai kultúra jelleg­zetes­ségeivel ismerked­hettek di­ák­jaink

veol.hu » Amerikai - Európai-nap a Magyar-Angol Tan­­nyel­vű Gim­ná­zi­um­ban
 
2017.04.12. Fogadóra
Kedves Szülők!
Szeretettel várjuk Önöket az április 12-i fogadórákra az alábbi beosztás szerint:

pdf.gif apr12_2017_szuloi.pdf
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

Eredmények 49 - 54 / 402
Jelenleg 2 vendég online
térkép | Balatonalmádi - DLSB 1988-2017 | ajánlott felbontás min.1024x768px | levél adminnak