Magyar - Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium
Kezdőlap
Kollégiumi jelentkezési lap
A 2017/18-as tanév kollégiumi jelentkezési lapja innen letölthető:

download-page-purple.gif jelentkezési_lap_2017.doc

Beadási határidő: 2017. május 15.
 
Sakk - országos döntő
A Kéttannyelvű Gimnázium Balatonalmádi sakk csapata a V-VI. Korcsoportos Diákolimpia 2016/2017. tanév országos döntőjében 4. helyezést ért el, valamint Árvai Eszter L6 Korcsoportos Diákolimpia 2016/2017. tanév országos döntőjében II. helyezést ért el.
Eredményükhöz gratulálunk!
 
Fenntarthatóság - kör­nye­zet­tu­da­tos­ság té­ma­he­te
FTH_jelveny.png

                                                                                                                          

Április 24-28-ig rendezendő témahét a 9. év­fo­lyam szá­má­ra

A Témahét keretében megvalósuló tematikus tanórákon a 9.B osztály diákjai megismerkedhettek a „passzív házak” működésével. Végezetül, csoportmunkában az iskolánkban is feltérképezték megismert technológiai területek helyzetét. Megbeszélték az energiatudatos fejlesztési lehetőségeket.

KÉPEK:
Tovább...
 
Európa-nap április 6.
Európa Parlament Nagykövet Iskolája Program
2017. április 6.
EURÓPA NAP

Április 6. délután zajlott hagyományos európa-napi rendezvényünk, amelynek középpontjában ez alkalommal az Európa Parlament állt. Már hét közben felállt az ún. Európa-pont a legfrissebb információs füzeteket, kiadványokat tárva az érdeklődők felé. Az iskolarádióból az uniós országok slágerei szóltak. A diákok az Európai Unió elmúlt hatvan évét bemutató film megnézése után több programból választhattak, több helyszínen. Vitaindító előadásokkal a 11. évfolyam lelkes történészei készültek. Volt vita „Mit adott nekünk az EU?”, valamint „A fehér könyv alternatívái. Az EU 5 lehetséges továbbélésének kérdései” címmel, végül a BREXIT folyamatról és következményeiről. A közös pénzügyek, az euró, az európai nyelvek és a soknyelvű intézményrendszer, valamint az utazás, munkavállalás, továbbtanulás, mobilitás EU-s perspektívái is terítékre kerültek. Reményeink szerint a rendezvény egyúttal beugrót is jelent ahhoz, hogy intézményünk az Európa Parlament Nagykövet Iskolája Program része lehessen.

Párhuzamosan mindezzel az olasz és a spanyol tematikus termekben kulturális programok, kézműveskedés, dalok, nemzeti ételek kóstolója, zene- és táncprogramok kínáltak szórakozva tanulási lehetőséget az érdeklődő diákoknak. Egy harmadik teremben pedig a veszprémi Lélektér Alapítvány szervezett külföldi önkéntes munkákról, nemzetközi össze­fogásról, toleranciáról szóló érzékenyítő, interaktív fog­lal­ko­zá­so­kat.

europanap1.JPG

[G]ALBUM (7 db fotó)
vagy
 facebook ALBUM (7 db fotó)
 
Amerika-nap - 2017. április 6.
Iskolánk 2016 szeptemberében elnyerte az Ál­ma­id­ban Ame­ri­ka vissza­in­te­get c. pá­lyá­za­tot, amely­nek ke­re­té­ben az Egyesült Államok bu­da­pes­ti Nagy­kö­vet­sége és az Em­be­ri Erő­for­rá­sok Mi­nisz­té­ri­u­ma ma­gyar­or­szá­gi kö­zép­is­ko­lák szá­má­ra egye­dül­ál­ló ren­dez­vény­so­ro­zat le­he­tő­sé­gét kí­nál­ta fel. Az Amerika-nap Keszey János Ba­la­ton­al­má­di vá­ros pol­gár­mes­te­re fő­véd­nök­sé­ge alatt zaj­lott töb­bek kö­zött Kondor László ame­ri­kai fo­tó­mű­vész ki­ál­lí­tá­sá­nak meg­nyi­tó­já­val, és az Amerikai Nagy­kö­vet­ség kép­vi­se­le­té­ben Jacob Steiner ame­ri­kai ten­ge­rész­gya­lo­gos lá­to­ga­tá­sá­val, kö­zös be­szél­ge­tés­sel az is­ko­la tor­na­ter­mé­ben és más egy­sé­ge­i­ben.
Az eseményen Dudásné Pirik Mariann igaz­ga­tó és Czuczor Sándor cím­ze­tes igaz­ga­tó kö­szön­töt­te a je­len­lé­vő­ket. A prog­ram­so­ro­zat ke­re­té­ben a di­á­kok és a pe­da­gó­gu­sok be­te­kin­tést nyer­het­tek a buda­pesti nagy­kö­vet­ség mun­ká­já­ba, Falussy Boglárka ok­ta­tá­si ta­ná­csa­dó se­gít­sé­gé­vel tá­jé­ko­zód­hat­tak az amerikai to­vább­ta­nu­lá­si le­he­tő­sé­gek­ről és kre­a­tív mó­don sze­rez­het­tek még több in­for­má­ciót az Egyesült Államok­ról és an­nak kul­tú­rá­já­ról. Di­ák­ja­ink és fel­ké­szí­tő ta­ná­ra­ik is nagy lel­ke­se­dés­sel ké­szül­tek az ese­mény­re: sa­ját ké­szí­té­sű pla­ká­tok­kal, dí­szí­tés­sel öl­töz­tet­ték fel az is­ko­la au­lá­ját és ter­me­it, se­gí­tet­tek a ki­ál­lí­tás installálá­sá­ban, ame­ri­kai sü­te­mé­nye­ket ké­szí­tet­tek tár­sa­ik­nak, és ame­ri­kai ka­rak­te­rek­nek vagy ame­ri­kai nem­ze­ti szí­nek­be öl­töz­tek az­nap. Min­den év­fo­lyam­ból sze­re­pel­tek tánc­cal, ze­ne­szám­mal a meg­nyi­tó és zá­ró ün­nep­sé­gen, olyan si­ke­re­sen, hogy az ame­ri­kai ven­dé­gek együtt éne­kel­ték ve­lük a da­lo­kat. A 9kny év­fo­lyam in­ter­ak­tív kvízt ren­de­zett a töb­bi év­fo­lyam szá­má­ra, min­den csa­pa­tot egy-egy meg­hí­vott ven­dég erő­sí­tett. A ki­len­ce­dik év­fo­lyam di­ák­jai ame­ri­kai úti­él­mé­nye­ik­ről szá­mol­tak be, hot dog- és muf­fin­sü­tés­sel fű­sze­rez­ve elő­a­dá­sa­i­kat.
A vendégek érkezését ün­nep­lő meg­le­pe­tés-flashmob si­ke­re is óri­á­si volt, ten­ge­rész­gya­lo­gos ven­dé­günk őszin­te lel­ke­se­dés­sel állt be a tán­co­sok kö­zé.

AmDay_04062017_NA_041_.jpg

[G]ALBUM (72 db fotó)
vagy
 facebook ALBUM (72 db fotó)
 
Kondor László fotóművész tárlata
A közelmúltban két alkalommal is üdvözölhettük iskolánkban a híres magyar származású fotóművészt, Kondor Lászlót, aki közel 40 évet élt az Egyesült Államokban. Március végén a vietnámi háborúban haditudósítóként fényképezett alkotásait mutatta be a 12. évfolyam diákjainak, akik a vetített képes előadás után az eredeti képeket is megnézhették és betekintést nyertek a fotózás titkos technikáiba is. Második alkalommal, április 6-án, az Amerika-nap keretében nyitotta meg a művész chicagói épületekről készült fotókiállítását, amely április 20-áig látható a gimnáziumban.
A művész életéről készült friss interjú ezen a linken olvasható:
http://vietnamihaboru.blog.hu/2017/04/18/_ugy_fotozhattam_oket_ahogy_kulsos_fenykepeszek_nem

DSCF2399.JPG

[G]ALBUM (31 db fotó)
vagy
 facebook ALBUM (31 db fotó)
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

Eredmények 43 - 48 / 402
Jelenleg 1 vendég online
térkép | Balatonalmádi - DLSB 1988-2017 | ajánlott felbontás min.1024x768px | levél adminnak